Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (KÜ-TÜSİAD-EAF) KÜ-Koç Üniversitesi ve TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin ortak katkılarıyla 30 Haziran 2004 tarihinde kurulmuştur.

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme ortamında dengeli bir şekilde kalkınmasına katkıda bulunacak kısa ve uzun vadeli ekonomi politikaları alanında bilimsel bir araştırma platformu olmayı hedeflemektedir. Forum, küreselleşme ve AB’ye yakınsama sürecinde Türkiye’nin önündeki ekonomi politikası seçeneklerini değerlendiren, kısa ve uzun dönemli öngörülerde bulunmayı amaçlayan araştırmaları destekler.

Forum, bilgi notu, öneri, bildiri, değerlendirme gibi belgelerle veya üretilen kapsamlı araştırma raporlarıyla ekonomik politikalara ilişkin çeşitli görüş açılarını yansıtmayı ve ekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu amaçla çalışma grupları kurar. Dünya ekonomisine yön veren kuruluşlar, akademisyenler, özel ve kamu kesimindeki araştırmacı ve araştırma kurumları ile ilişki ve işbirliğini geliştirmek, bunların Türk ekonomisine ilişkin ortak araştırmalar yapmalarına zemin hazırlamak Forum’un amaçları arasında yer alır.

Bu çerçevede Forum;

  • Kendi alanlarında isim yapmış Türk ve yabancı akademisyenleri seminer vermek ve çalışmalar yapmak için davet eder, birlikte araştırmalar yapılmasını teşvik eder. Forum, akademisyenlerle “araştırmacı üye” veya “araştırma ortağı” statüsü çerçevesinde uzun vadeli işbirliğine gidebilir.
  • Kamu ve özel kesimdeki araştırmacıların yerli ve yabancı akademisyenlerle birlikte araştırma yapmalarına imkan sağlar.
  • Konferans, çalıştay, seminer ve panel gibi toplantılar yoluyla Forum bünyesi içinde ve dışında yapılan bilimsel çalışmaların sunulmasına, tartışılmasına ve kamuoyuna duyurulmasına olanak sağlar.
  • Faaliyet alanıyla ilgili olmak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışında akademisyenlerin yaptıkları çalışmaları, bilimsel dergilerde basılmadan önce, oluşturacağı “Çalışma Raporları Serisi” çerçevesinde yayımlar.
  • Faaliyet alanıyla ilgili olmak kaydıyla, yurtiçi veya yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar için araştırmalar yapılmasını sağlar.